Arc Glass 
Welcome to V.M.C SAFETY GLASS
arc

ข้อมูลทั่วไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในงานก่อสร้าง ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบ และวัสดุที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ถ้านับย้อนไปเมื่อ 25 ปีก่อน จะเห็นได้ว่าอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ มีรูปแบบประตูหน้าต่างเป็นกรอบไม้ และกรอบเหล็กธรรมดา ซึ่งในขณะนั้นทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตกระจกนิรภัย ที่ใช้กับรถยนต์และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของการใช้งานกระจก ในงานก่อสร้างในอนาคต จึงได้ขยายขอบเขตธุรกิจ โดยได้นำเครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตกระจกในส่วนของงานอาคาร เช่น กระจกลามิเนต กระจกสูญญากาศ และการนำเตาเทมเปอร์ ที่มีระบบการพาความร้อนแบบบังคับ (Force Convection System) เข้ามาใช้ในการผลิตกระจกนิรภัย ต่อมาการออกแบบอาคารสูง เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบ ของเฟรมอลูมิเนียม

 

จากรูปแบบของประตูหน้าต่างทั่วไป มาเป็นแบบผนังกระจก (CURTAIN WALL) ทำให้อาคารสวยงาม มีความทันสมัย อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของแสงสว่าง ที่ผ่านเข้ามาภายในตัวอาคารได้มากกว่า และให้ความรู้สึกโปร่ง ไม่อึดอัด ในส่วนของคุณสมบัติกระจกเอง ก็ได้พัฒนาเรื่องของความสามารถในการกันความร้อน ที่จะเข้าสู่ตัวอาคารให้ลดลง (กระจกสะท้อนแสง) แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องสภาพแวดล้อม บริษัทจึงได้พัฒนากระจกสูญญากาศ ที่ช่วยในเรื่องการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วย และการพัฒนาก็ได้ดำเนินต่อมา โดยการประยุกต์ใช้กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-E Glass) (กระจกวัตถุดิบ) ที่สามารถลดการถ่ายเทความร้อน ไม่สะท้อนแสง ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน ให้แสงสว่างภายในอาคาร ไปแปรรูปเป็นกระจกเทมเปอร์ และกระจกลามิเนต เพื่อให้เป็นกระจกนิรภัยได้อีกด้วย

ปัจจุบันการออกแบบได้มีการพัฒนารูปแบบของตัวอาคาร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ตัวผนังกระจก (CURTAIN WALL) ของตัวอาคาร ก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของการติดตั้ง หลากหลายรูปแบบ เช่น ผนังกระจกที่มองจากภายนอก เห็นกรอบเฟรมอลูมิเนียมทั้ง 4 ด้าน หรือแบบที่ มองเห็นกรอบเฟรมอลูมิเนียมเพียง 2 ด้าน (Two side system) หรือจากภายนอกมองไม่เห็นกรอบเฟรมอลูมิเนียมทั้ง 4 ด้าน (Four side system) ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบการติดตั้งแบบใหม่ ที่สามารถนำกระจกเปลือยมาต่อกัน เป็นผนังกระจกขนาดใหญ่ได้ (FACADE WALL) กระจกที่จะใช้กับผนังกระจกชนิดนี้ ต้องการความแข็งแรง อีกทั้งยังคงต้องมีความปลอดภัย ทางบริษัทก็ได้พัฒนาและผลิตกระจกนิรภัย (เทมเปอร์ลามิเนต) ที่สามารถรองรับการติดตั้งผนังกระจกระบบนี้ได้ การติดตั้งกระจกระบบนี้มี 2 แบบคือ แบบเจาะรู (FIX POINT) กับ แบบหนีบ (Pinch Plate)

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือหาเทคนิคต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ที่เราได้รวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ให้ท่านใน “ถามตอบ” 

 

นิตยสาร Room และ B1